Privacyverklaring

Privacyverklaring
01-01-2023, herzien en aangepast

Smitsound, gevestigd aan Mr. Janssenweg 43, 5106NA Dongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.smitsound.nl
Meester Janssenweg 43
5106NA Dongen
0622256322

Rene de Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van Smitsound Geluidstechniek. Hij is te bereiken via rene@smitsound.nl

Onder deze privacy verklaring van Smitsound Geluidstechniek vallen de volgende domeinen en handelsnamen:
Smitsound Geluidstechniek - www.smitsound.nl
Omroepinstallatie.nl - www.omroepinstallatie.nl
Apart Audio shop - www.apartaudioshop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Smitsound Geluidstechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rene@smitsound.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Smitsound Geluidstechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Smitsound Geluidstechniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel kun je je eerst registreren. Na registratie bewaren we via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

We zullen de aan je gebruikersnaam gekoppelde gegevens alleen aan derden verstrekken als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Geautomatiseerde besluitvorming en programma’s
Smitsound Geluidstechniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smitsound) tussen zit. Smitsound Geluidstechniek gebruikt verder de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Logivert webshop software: voor het verwerken van bestellingen en het uitvoeren van overeenkomsten
 • E-mail clients: voor alle email communicatie en het terugzoeken van eerste communicaties
 • King Business software: voor de administratie en belastingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Smitsound Geluidstechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens met betrekking tot het uitvoeren van overeenkomsten en het opstellen van facturen; bewaard voor een periode van 7 jaar, alvorens gearchiveerd te worden voor referentie doeleinden. Na 7 jaar is de klant in staat een verzoek in te dienen om zijn of haar gegevens te verwijderen uit het bedrijfsarchief. Smitsound Geluidstechniek wil voor ver mogelijk in staat zijn oude opdrachten en overeenkomsten in te zien om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Smitsound Geluidstechniek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Smitsound Geluidstechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Smitsound Geluidstechniek gebruikt diverse cookies voor het verbeteren van onze dienstverlening. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten voor de duur van 14 maanden. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Smitsound Geluidstechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rene@smitsound.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Smitsound Geluidstechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Smitsound Geluidstechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. U kunt hierbij denken aan het gebruik maken van Secure Sockets Layer (SSL) verbindingen en een afgeschermde database met uw gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via rene@smitsound.nl

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Melding van datalekken
Wanneer er een datalek plaats zal vinden, zal dit door Smitsound Geluidstechniek  worden gecommuniceerd met betrokken partijen.

Wijzigingen
Smitsound Geluidstechniek behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.

Contact
Heeft u vragen met betrekking tot de waarborging van uw privacy of heeft u suggesties voor het verbeteren van onze dienstverlening en omgang met uw persoonsgegevens? Stuur dan een email naar rene@smitsound.nl